Služby

Služby CSM agency zahŕňajú komplexnú manažérsku, právnu ako aj marketingovú starostlivosť o našich klientov. Jedná sa predovšetkým o nasledovné služby:

 • uzatváranie profesionálnych zmlúv hráčov a trénerov
 • realizovanie domácich i zahraničných transferov
 • organizovanie stáží pre hráčov aj trénerov v zahraničných kluboch
 • sledovanie talentov a ich perspektívny výber
 • starostlivosť o zdravotné a materiálne zabezpečenie hráča
 • právne poradenstvo, image rights
 • poradenstvo v oblasti poistenia športovcov
 • daňové poradenstvo
 • skauting pre zahraničné kluby

Aktivity

CSM-Agency ako sprostredkovateľský medzník medzi hráčmi a klubmi sa svojimi aktivitami snaží predovšetkým o ideálne spojenie možností a predstáv na oboch stranách futbalového transferu, t.j. riešenia uspokojujúce tak predstavy hráča ako klienta, tak i klubu samotného a jeho zástupcov ako nášho partnera. Svojou činnosťou a realizovanými projektmi prehlbujeme na jednej strane spoluprácu s našimi partnermi, na strane druhej získavame nové perspektívne kontakty pre budúce kooperácie, čím rozširujeme partnerskú sieť. To všetko je potom zárukou pre všetky zainteresované strany transferu, že naše úsilie je vynaložené v ich najlepší prospech a že nami ponúkané služby zodpovedajú vysokej profesionálnej úrovni.

Činnosť agentúry je postavená na základných princípoch fungovania konkurenčného trhového futbalového prostredia s cieľom dosiahnuť pre svojho klienta čo najlepšie podmienky a klub (hráča) podľa želania. Dosiahnutie takéhoto stavu je sériou niekoľkých nasledovných činností, ktoré sa však pre každý jeden prípad individuálne. Je to predovšetkým:

 • monitoring hráčov a v prípade obojstranného záujmu podpis zmluvy o zastupovaní
 • na základe zmluvy starostlivosť o hráča po stránke právnej, marketingovej, materiálnej i zdravotnej
 • príprava a realizovanie transferu na základe zastupovania klubu alebo hráča
 • dohodnutie podmienok hráčskej zmluvy
 • hľadanie vyhovujúcich hráčov spĺňajúcich požiadavky klubov – zmluvy o skautingu
 • kontakt s partnermi a klubmi pre čo najkomplexnejší prehľad o situácii na danom trhu
Pinterest
Pinterest
Zastupujeme

zastupujeme-hamsikRóbert Mak

Pinterest